Aktualności związkowe NR 11/12


Rozbudowa altany nad tarasem


Ostatnio wśród pytań prawnych kierowanych do biura Jednostki Krajowej PZD pojawiło się zagadnienie rozbudowany altany ogrodowej o dodatkową powierzchnię na piętrze, nad tarasem. Działanie takie jest niezgodne z przepisami o parametrach altany działkowej na terenie ROD. Niemniej jednak kwestia ta wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, że brak przepisów jednoznacznie ją rozstrzygających.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami (§ 44 regulaminu ROD) maksymalna powierzchnia altany działkowej to 35m2. Natomiast taras, ganek i weranda mogą mieć łączną powierzchnię do 12m2 (wówczas nie wlicza się ona do powierzchni zabudowy). Wobec tego, zgodnie z regulaminem ROD, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 47m2 (35m2 – altana, 12m2 – taras, ganek, weranda). W przypadku, gdy taras jest większy, jego powierzchnię wlicza się do powierzchni altany. Dlatego tez w takiej sytuacji powierzchnia altany łącznie z tarasem może wynosić maksymalnie 35m2.

Powierzchnię altany mierzymy zawsze po obrysie ścian zewnętrznych, a dokładniej mówiąc: po przekroju pionowym krawędzi budynku. Wobec tego poszerzenie budowli o powierzchni 35m2, choćby tuż nad fundamentem, nie jest dopuszczalne. Tym bardzie niedopuszczalna będzie rozbudowa, w wyniku której altana o maksymalnych rozmiarach zostanie poszerzona na piętrze o powierzchnię nad tarasem. Zabudowanie ganku, tarasu czy werandy piętrem jest jednak możliwe, ale tylko wtedy, gdy powierzchnia altany na parterze łącznie z powierzchnią zabudowanego tarasu czy werandy (lub ich części) nie przekroczy 35m2 liczonych po przekroju pionowym krawędzi budynku i zachowane zostaną pozostałe wymogi dotyczące altany.

Przy okazji należy przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem ROD każdy działkowiec zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowe, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię zabudowy, jej wysokość i usytuowanie względem granic działki. Wobec tego to zarząd ROD – już na etapie zgłoszenia planowanej rozbudowy – powinien interweniować i informować działkowca o niedopuszczalności takiej budowy. Autor: Marcin Juszczel

Regulacja stanu prawnego gruntów ROD


PZD nadal kontynuuje działanie związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o ROD. Złożono wnioski do właściwych organów reprezentujących właścicieli gruntów (a więc gmin i Skarbu Państwa), dotyczące 1823 ROD. Regulacją stanu prawnego objęty jest obszar ponad 10390 ha.

Dotychczas na rzecz PZD potwierdzono prawo użytkowania gruntów dla 1102 ROD o powierzchni blisko 5400 ha, co stanowi 52%ogółu gruntów podlegających regulacji. Przedmiotowe decyzje systematycznie ujawniane są w księgach wieczystych, w których wpis zrealizowano w stosunku do 3515 ha, kolejne czekają na ujawnienie.

Zatem w stosunku do 5000 ha, co do których PZD złożył wnioski, nie rozpatrzono spraw. Bardzo powoli regulacja stanu prawnego przebiega w stosunku do ROD z terenu działania następujących Okręgów: w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Łodzi, w Krakowie, w Warszawie, w Szczecinie, w Katowicach.

Proces regulacji zakończył z powodzeniem okręg częstochowski oraz koszaliński, gdyż w 100% uregulowano stan prawny z wykorzystaniem art,76 ustawy o ROD.

Związek nadal aktywnie uczestniczy we wszystkich postępowaniach. Szereg spraw wymaga czynności geodezyjnych lub wyjaśnienia skomplikowanych spraw prawnych do gruntów. W szeregu spraw organy wydłużają termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na ich skomplikowany charakter. Oczywiście tam, gdzie postępowania administracyjne bez ważnych podstaw są przewlekane, organy PZD składają zażalenia lub skargi na przewlekłość lub bezczynność organów państwowych lub samorządowych. W niektórych sprawach podejmują działanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Jednakże nadal najważniejsze pozostają rozmowy i ustalenia prowadzone przez przedstawicieli OZ PZD i zarządów ROZ z władzami organów jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa celem polubownego rozwiązania problemów pojawiających się na drodze regulacji stanów prawnych gruntów ROD. Autor: MK