Czy działkowiec może żądać od zarządu ROD wglądu w dokumentację finansową ogrodu ?


Działkowiec – bez względu na to, czy jest lub nie jest członkiem PZD – nie może oczekiwać od zarządu ROD, by ten udostępniał mu bieżącą dokumentację finansową ROD.

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna (§89 Statutu PZD). Ewentualnie zaś nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu powinny być zgłaszane organom wyższego stopnia, tj. właściwej terytorialnie okręgowej komisji rewizyjnej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, zastrzeżenia działkowców dotyczące pracy zarządu ogrodu (w tym w szczególności – dysponowania środkami finansowymi) mogą być zgłaszane do okręgowego zarządu (a nawet do jednostki krajowej PZD). Wewnątrz Związku funkcjonują zatem sprawdzone mechanizmy kontrolne i weryfikacyjne, a ewentualne żądania działkowca (działkowców) o udostępnienie np, faktur, rachunków – nie mają podstaw prawnych.

Przypomnieć przy tym należy, że zgodnie z art. 33 ust. 3 i ust. 4 ustawy o ROD, raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, zarząd ROD zobowiązany jest przedstawić działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok. Powinna ona zawierać wpływy i wydatki prowadzone ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale w szczególności na wydatki na inwestycję, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, opłaty za dostawę mediów w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia, podatki i inne.

Członkowie zwyczajni PZD z danego ROD mogą też przed walnym zebraniem zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi. Nadmieniamy przy okazji, że wobec sygnałów działkowców o niezapewnianiu w niektórych ogrodach właściwych warunków do zapoznania się z materiałami przed walnymi zebraniami w Statucie PZD wprowadzono w tym zakresie zmiany (wymagają one teraz rejestracji przez sąd); począwszy od 2019 r. obowiązywać będą zasady określane przez Krajowy Zarząd PZD (obecnie Prezydium Krajowej Rady). Celem tych zmian jest zapewnienie realnej możliwości zapoznawania się przez działkowców przed walnymi zebraniami z materiałami sprawozdawczymi. O terminie, miejscu i godzinach wyłożenia tych materiałów członkowie PZD z danego ROD będą informowani w zawiadomieniach o walnym zebraniu. Autor: AO

Wyłączanie energii na zimę

Warto raz jeszcze przypomnieć, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów związkowych wyłączanie prądu w okresie jesienno-zimowym jest możliwe i zgodne z prawem,
Zasady korzystania z sieci energetycznej znajdującej się na terenie ogrodu zostały szczegółowo uregulowane w treści Regulaminu ROD, który stanowi, że w uzasadnionych przypadkach zarząd ROD może podjąć uchwałę o wyłączeniu energii elektrycznej na okres jesienno-zimowy. Do podjęcia takiej uchwały może zobowiązać Zarząd również walne zebranie ROD. Uchwała w tej kwestii powinna być, jednakże szczegółowo uzasadniona.

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały, oprócz złego stanu technicznego sieci energetycznych, stwarzającego wysokie prawdopodobieństwo awarii, jest najczęściej brak możliwości zapobieżenia w tym okresie kradzieży prądu. Okres jesienno-zimowy jest to czas, kiedy w altanach działkowych pojawiają się bezdomni, poszukujący schronienia przed zimnem. Bezdomni włamują się do altani korzystają z elektrycznych grzejników i innych urządzeń elektrycznych pozostawionych na działkach.

Należy zwrócić uwagę, że wskazany katalog przyczyn uzasadniających podjęcie takiej uchwały nie jest katalogiem zamkniętym. Dlatego też wymienione wyżej powody odcięcia prądu, wskazane w treści Regulaminu ROD (§75) mają charakter przykładowy, zatem istnieje możliwość podjęcia tego typu uchwały z innych istotnych dla danego ogrodu przyczyn.

Poza regulaminem ROD procedura związana z wyłączeniem energii elektrycznej na terenie ROD została określona w § 10 uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. Na tej podstawie, Zarząd ROD podejmując decyzję o wyłączeniu energii elektrycznej na terenie ROD w zimie, zobowiązany jest do poinformowania działkowców o tym fakcie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogrodowych na co najmniej 14 dni przed planowaną datą wyłączenia. Autor: Marcin Juszczel