Zarząd ROD „Gwarek” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE celem wyłonienia delegatów na kadencję
2019-2023, które odbędzie się w dniu 15.11.2019 w Hali MOSiR Czeladź, ul. Sportowa 2.

Początek obrad: I termin 16:00 II termin 16:30

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór delegatów ROD.
  3. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.
  • Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
  • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD

i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

  • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony.